Contact us! +48 696 195 687
0
suma: 0,00 zł do kasy
Wybierz walutę:
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Tarwis.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym Tarwis.pl .
 2. Sklep internetowy jest własnością FHPU Tarwis Wiesław Szczepanek, z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Litewska 6, , posiadającej NIP: 867 118 83 54 , zwanej dalej Sprzedawcą.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej: tarwis@gmail.com
  2. telefonu: 15 823 51 27
  3. poczty tradycyjnej: FHPU Tarwis Wiesław Szczepanek ul Litewska 6, 39-400 Tarnobrzeg
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Tarwis.pl, Klient jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 poz. 1219 ze zm.), dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 6. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), dalej jako „Kodeks cywilny”.
 • 2. Definicje
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego tarwis.pl
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy tarwis.pl dostępny pod adresem internetowym tarwis.pl będący własnością Sprzedawcy.
 3. Sklep stacjonarny – sklep znajdujący się pod adresem tarwis.pl będący własnością Sprzedawcy.
 4. Produkt – rzecz dostępna w Sklepie, którą może nabyć Klient.
 5. Klient
 6. Zamówienie – oświadczenie Klienta skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, jakie chce nabyć Klient.
 7. Formularz Zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 8. Konto – panel tworzony przez Klienta w systemie informatycznym Sklepu internetowego, umożliwiający mu nabywanie Produktów.
 9. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.
 • 3. Wymagania techniczne
 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie internetowym, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet.
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet.
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Sklepu internetowego zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. Korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klientów, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

 • 4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
 1. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

 

 • 5. Utworzenie Konta
 1. W celu utworzenia Konta, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową tarwis.pl ;
  2. kliknąć w zakładkę „utwórz konto”;
  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane:
   1. wymyślone przez Klienta hasło do Konta, zawierające nie mniej, niż 6 znaków, w tym co najmniej 1 wielką literę oraz co najmniej 1 cyfrę,
   2. imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,

 

 1. zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
 2. kliknąć opcję „utwórz konto”.
 1. Po kliknięciu opcji „utwórz konto”, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Po jego kliknięciu, Klient zostanie przekierowany do panelu logowania, skąd po wpisaniu loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła uzyska dostęp do Konta.
 2. Kliknięcie opcji „utwórz konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Klient może w każdym czasie i bez podania przyczyny odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta. W tym celu powinien zalogować się na konto i kliknąć opcję „usuń konto”.
 4. Sprzedawca może usunąć konto Klienta, jeżeli korzysta on ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami albo dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usunięcie konta przez Sprzedawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 • 6. Nabywanie Produktów
 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie internetowym są wrażone w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. W celu nabycia Produktu, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową tarwis.pl ;
  2. wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „dodaj do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „złóż zamówienie”;
  4. w wyświetlającym się Formularzu Zamówienia wpisać następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
 • wybrany sposób płatności,
 1. wybrany sposób dostawy,
 2. adres dostawy Produktu (nazwa ulicy, numer domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość)
 1. zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
 2. kliknąć opcję „wyślij formularz”.
 1. Kliknięcie opcji „wyślij formularz” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zakupu Produktów umieszczonych w koszyku.
 2. Otrzymanie Formularza Zamówienia przez Sprzedawcę potwierdza wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 3. W ciągu 12 godzin od otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Formularza Zamówienia, Sprzedawca wysyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia albo informuje go, że wybrany przez niego Produkt nie znajduje się w sprzedaży.
 4. Wysłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez niego oferty Klienta i zawarciem umowy sprzedaży produktów wybranych przez Klienta.
 5. Jeżeli Klient przed złożeniem zamówienia utworzył Konto, przed rozpoczęciem zakupów powinien się na nie zalogować i dodać do koszyka wybrane Produkty. Następnie powinien wpisać w Formularzu Zamówienia wybrany sposób płatności, sposób i adres dostawy oraz kliknąć opcję „wyślij formularz”. Dalsza procedura przebiega w taki sam sposób, jak opisano ją w

 

§ 7. Dostawa Produktów

 1. W przypadku osobistego odbioru Produktu przez Klienta, otrzymuje on wiadomość potwierdzającą, że zamówiony przez niego Produkt jest gotowy do odbioru.
 2. Klient może odebrać zamówiony Produkt w Sklepie stacjonarnym w terminie … dni od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej.
 3. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Unii Europejskiej/wybranych krajów.
 4. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Sprzedawca.
 5. Sprzedawca przygotowuje i wysyła Produkt Klientowi w ciągu … dni roboczych od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 6. Produkt dostarczony Klientowi powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 7. Klient powinien sprawdzić Produkt w obecności kuriera. Jeśli paczka jest uszkodzona, Klient powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, który należy przesłać pocztą elektroniczną na adres … albo pocztą tradycyjną na adres Sklepu stacjonarnego/ siedziby sprzedawcy/inny przed upływem terminu, o którym mowa w 7 pkt 1.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy albo osobiście dostarczyć go na adres Sklepu stacjonarnego/siedziby sprzedawcy/inny. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6. Zwrot płatności dokonanych przez Klienta następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 9. Reklamacja

 1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego lub któregokolwiek z jego elementów, Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
 3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres tarwis@gmail.com .
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania przez jej przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Klientowi pocztą elektroniczną.
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację także wtedy, gdy nabyty przez niego Produkt ma wady.
 7. Składając reklamację dotyczącą wadliwego Produktu, Klient powinien odesłać go na adres Sklepu stacjonarnego/siedziby sprzedawcy/inny, dołączając do niego pisemną informację zawierającą imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji oraz opis dostrzeżonych wad
 8. Koszty odesłania wadliwego Produktu pokrywa Klient/Sprzedawca.
 9. Do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wadliwego Produktu, stosuje się odpowiednio przepisy 9 pkt. 4-6.

 

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: tarwsi.pl/pl/i/Regulamin/3.

 

§ 11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie Sklepu internetowego co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana Klientom, którzy utworzyli Konto
 3. Dla umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się przepisy ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.10.2019 .
 5. Regulamin dostępny jest pod adresem tarwsi.pl/pl/i/Regulamin/3, skąd można pobrać go w formacie pliku .pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy

………………………, dnia ………………… r.

(miejscowość i data)

Dane konsumenta

imię i nazwisko:…………………………..

ulica:……………………………………………

numer domu (lokalu):………………….

miasto:………………………………………..

 

 

 

 

 

Dane Sprzedawcy

 

 

 

 

 

FORMLUARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja, niżej podpisany ……….………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/odbioru rzeczy (niepotrzebne skreślić): ………………………. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl